Het CSG verbetert en vernieuwt de publiekscommunicatie en educatie over life sciences. Zo initieert en organiseert het CSG maatschappelijke debat over life sciences-thema’s. Ook organiseert het CSG de Reizende DNA-labs. Dit is een activiteit uitgevoerd samen met een aantal genomics centra en universiteiten gericht op de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Bij al deze activiteiten zet het CSG onderzoek in om de kwaliteit en effectiviteit te verbeteren.

Lees ook meer over onze andere projecten met de volgende thema’s:

Lopende Projecten

Wetenschap van waarde. De dialoog als sleutel tot maatschappelijke valorisatie

Kan een dialoog tussen wetenschap en maatschappij bijdragen aan een verhoogde maatschappelijke waarde van nieuwe biotechnologieën?

Dialogue as a tool for societal valorization of environmental and industrial biotechnology

Iets ging er mis bij de introductie van genetische modificatie in Europa: wetenschappers en beleidsmakers vergaten de burger te betrekken bij het debat over de toepassingen van deze technologie. Het gevolg was dat burgers onder invloed van maatschappelijke organisaties een erg negatief beeld van biotechnologie ontwikkelden.

Nieuwe technologieën, zoals ecogenomics, metagenomics en synthetische biologie, bieden kansen voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor de praktijk. Accurate detectie van gifstoffen in water kan bijvoorbeeld de drinkwaterveiligheid verhogen, medicatie kan op een slimmere manier ontwikkeld worden en biobrandstoffen efficiënter gemaakt. Het laatste is een van de ontwikkelingen die kan bijdragen aan de ‘bio-based econonomy’.

De introductie van dit soort nieuwe technologieën is niet per definitie maatschappelijk wenselijk, maar in elk geval is van belang is dat betrokkenen er een helder en gebalanceerd beeld van krijgen.

Dit project richt zich op de vraag hoe een dialoog tussen wetenschap en maatschappij kan bijdragen aan de verhoging van de maatschappelijke waarde van dit soort technologieën. De wensen, waarden en idealen van beleidsmakers, risicoanalisten, adviseurs, onderzoekers, technologen én het brede publiek kunnen dan worden meegenomen in het ontwikkelproces.

De onderzoekers zullen de technologieën door een ethische, juridische, maatschappelijke en technologische bril bestuderen. Op basis van die kennis willen ze de dialoog op gang gaan brengen die ervoor zorgt dat de technologieën die nu nog in ontwikkeling zijn, straks goed terecht komen in de maatschappij.

Start project: november

Genomics leren met beelden

Educating for visual literacy in a genomics world: fostering imagery of cellular and molecular dynamics in science education

De levende cel visualiseren – Wat is de beste manier om beelden van cellulaire en moleculaire processen te verweven in het genomics onderwijs voor middelbare scholieren?

In dit project ontwikkelen onderzoekers daarom visualisaties die geschikt zijn voor het onderwijs. Hiervoor brengen ze in kaart hoe leerlingen nu processen in de cel zien en hoe wetenschappers hun boodschap visualiseren. Op basis van de verschillen tussen beiden ontwerpen de onderzoekers lessenseries waarin visualisaties gebruikt worden die begrijpelijk zijn voor de doelgroep en aansluiten bij de boodschap van de wetenschapper. Zo werken ze aan genomics educatie waarin leerlingen met behulp van visualisaties de nieuwe inzichten en de essentie van genomics leren.

Start project: september

Betekenisvolle wetenschap in beleidsvorming

Hoe kunnen wetenschappers een meer betekenisvolle bijdrage leveren aan beleidsvorming rondom de bio-based economy?

Scholieren bewust maken van biotechnologie en duurzaamheid

Assessing and understanding the impact of education and communication in life sciences

Wat zijn de criteria waaraan educatieve projecten in de life sciences moeten voldoen om ze succesvol te maken?

DNA in dialoog

Doing dialogue and DNA: how to articulate societal issues for genomics research agendas

Hoe kunnen verschillende vormen van interactie tussen maatschappelijke en wetenschappelijke partijen de relatie tussen genomics en samenleving verbeteren?

Positioneren van communicatie over plantengenomics

Psychological positioning of communication on plant genomics: the role of psychological context and mode of thought

Hoe beslissen burgers over onderwerpen uit de plantengenomics, en hoe kunnen ze het beste benaderd worden met informatie?

Reizend DNA-lab als lichtend voorbeeld

Towards a strategy for embedding genomics literacy in science education: In search of common concepts and issues

Hoe kan het succes van de DNA-labs verzilverd worden om leerlingen kennis te laten opdoen over genomics?

Genen in de wachtkamer

Developing training in genetics/genomics for primary health care workers

Hoe maken we de nieuwste genomics-inzichten toegankelijk voor eerstelijnsgezondheidszorg?

Expertise en burgerschap

Defining expertise and citizenship: on the mutual expectations of experts and citizens in plant genomics

Welke doelen streven experts en burgers na in het genomicsdebat, en bereiken ze die?

Kankeronderzoek op maat

Beyond finding common ground: Collaborative learning of stakeholders in cancer genomics

Wat kunnen artsen, onderzoekers en patiënten elkaar zeggen over keuzes in kankeronderzoek?

Met gevoel debatteren over industriële biotechnologie

The value of emotions for triggering public-expert interaction

Hoe kan in het debat over industriële biotechnologie rekening gehouden worden met emoties van betrokkenen?

Afgeronde projecten

Biokunst brengt nuance

Imagining Genomics

Hoe kan beeldende kunst een inhoudelijke bijdrage aan het genomicsdebat leveren?

DNA-labs voor bewuste burgers

DNA-labs for citizenship – Learning for understanding and valuing genomics in upper-secondary education

Hoe kan het DNA-lab ervoor zorgen dat leerlingen nadenken over de gevolgen van genomics, vanuit verschillende perspectieven?

Over genomics vertellen

Telling tales

Hoe kan fictie morele argumentatie over genomics beїnvloeden?

Onderzoekers toerusten

Empowering scientists in their societal responsibilities

Hoe kunnen sociaal wetenschappers met natuurwetenschappers in dialoog treden over de maatschappelijke kant van hun werk?

De toekomst van ELSA genomics

The future of ELSA genomics

Hoe zou onderzoek naar de ethische, wettelijke en maatschappelijke aspecten (ELSA) van genomics er in de toekomst uit moeten zien?